ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ

Όταν κάποιος επιθυμεί να ασχοληθεί με το λειτούργημα της Διαιτησίας θα πρέπει να απευθύνεται στα γραφεία της ΚΟΠ ή σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου για να πάρει τις απαραίτητες πληροφορίες, ούτως ώστε να εγγραφεί στη Σχολή Διαιτητών ΚΟΠ για να παρακολουθήσει ειδικά μαθήματα για νέους Διαιτητές και να πάρει το δίπλωμα Διαιτητή. Επιπρόσθετα ο υποψήφιος Διαιτητής θα πρέπει να γνωρίζει όλα τα προσόντα που αφορούν την εγγραφή νέων Διαιτητών στο Μητρώο Διαιτητών της ΚΟΠ τα οποία είναι όπως πιο κάτω:

ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΕΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ
Άτομα που υποβάλλουν αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαιτητών πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα και /ή να πληρούν τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
3.1 Να έχουν ανάστημα πέραν του 1.68μ. για άντρες και 1.60μ. για γυναίκες.
3.2 Να είναι πέραν των 18 ετών αλλά κάτω των 30 ετών.
3.3 Να είναι απόφοιτοι λυκείου, σχολής αναγνωρισμένης από το Υπουργείο Παιδείας, με γενικό βαθμό τουλάχιστο 70/100 ή να είναι απόφοιτοι σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανεξάρτητα από την βαθμολογία του απολυτηρίου του Λυκείου.
3.4 Να έχουν αποκτήσει δίπλωμα Διαιτητού βασικού τουλάχιστον επιπέδου της Σχολής Ποδοσφαίρου Κύπρου.
3.5 Να έχουν εξασφαλίσει τα καθορισμένα όρια της εξέτασης φυσικής κατάστασης (Cooper Test) όπως καθορίζονται από το Δ.Σ. της ΚΟΠ ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Διαιτησίας.
3.6 Να προσκομίζουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον Αρχηγό Αστυνομίας για καθαρό ποινικό Μητρώο.
3.7 Να μην έχουν καταδικαστεί από τη ΔΕ της ΚΟΠ με διαγραφή τους από οποιοδήποτε μητρώο της Ομοσπονδίας ή για παράβαση των βασικών και θεμελιωδών αρχών της Ομοσπονδίας. Να μην έχουν καταδικαστεί από την ΑΔΕΑ ή από ποινικό Δικαστήριο με διαγραφή και /ή στέρηση της φίλαθλης ιδιότητας.
3.8 Να έχουν άριστη όραση πιστοποιημένη από γιατρό της έγκρισης της Ομοσπονδίας. Δύναται να χρησιμοποιεί φακούς επαφής.
3.9 Να κατέχουν έγκυρο Δελτίο Υγείας του ΑΣΥΑ.
3.10 Να μην είναι μέλη της Διοίκησης ή απλά μέλη οποιουδήποτε Σωματείου που υπάγεται στην ΚΟΠ ή άλλου Οργάνου, Σώματος ή Ομοσπονδίας που έχει σχέση με το Ποδόσφαιρο. Να μην είναι εν ενεργεία ποδοσφαιριστές ή προπονητές ή τεχνικοί Σωματείου της ΚΟΠ, ή Σωματείου που υπάγεται σε άλλη τοπική ποδοσφαιρική Ομοσπονδία στην Κύπρο.
Νοείται ότι:
1)Πρώην μέλος Διοίκησης Σωματείου της ΚΟΠ ή προπονητής ποδοσφαίρου, ή τεχνικός μπορεί να εγγραφεί σαν διαιτητής νοουμένου ότι έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο χρόνια από την ημερομηνία της παραίτησης του ή της απώλειας της ιδιότητας του.
2)Ποδοσφαιριστής Σωματείου της ΚΟΠ θα μπορεί να εγγραφεί σαν διαιτητής αφού παρέλθει τουλάχιστον χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία που αγωνίστηκε για τελευταία φορά και νοουμένου ότι έχει αρχίσει νέα ποδοσφαιρική περίοδος από την περίοδο που έχει αγωνιστεί για τελευταία φορά.
3.11 Να μην απασχολείται με οποιαδήποτε ιδιότητα σε Σωματείο που υπάγεται στην ΚΟΠ ή άλλο όργανο ή Σώμα ή Ομοσπονδία που έχει σχέση με το Ποδόσφαιρο. Νοείται ότι άτομο που εντάσσεται στην παρούσα παράγραφο μπορεί να εγγραφεί μόνο αν έχει παρέλθει διάστημα δύο τουλάχιστον ετών από την ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης του.
3.12 Να μην εργάζεται ή συνεργάζεται με οποιοδήποτε Μέσο Μαζικής Ενημέρωσης στα αθλητικά του τμήματα ή / και προγράμματα.
3.13 Να μην είναι ιδιοκτήτης ή να συνεργάζεται ή να έχει άμεσο ή έμμεσο συμφέρον κατά την απόλυτη κρίση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, σε οποιοδήποτε γραφείο ή επιχείρηση στοιχημάτων ποδοσφαίρου ή επιχείρηση αθλητικών ειδών.
3.14 Ανεξάρτητα από το πιο πάνω (3.1-3.13) ο υποψήφιος οφείλει να προβεί σε πλήρη αποκάλυψη οποιωνδήποτε στοιχείων ή γεγονότων τα οποία αντικειμενικά θα μπορούσαν να επηρεάσουν την Ε.Δ. στην απόφαση της να δεχθεί την αίτηση για εγγραφή στο Μητρώο Διαιτητών. Στην περίπτωση αμφιβολίας κατά πόσο συγκεκριμένο στοιχείο ή γεγονός είναι ουσιαστικό ο υποψήφιος οφείλει να το αποκαλύψει.
3.15 Κατά την εξέταση της αίτησης για εγγραφή οποιουδήποτε νέου Διαιτητή η Επιτροπή Διαιτησίας δικαιούται να ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα αναφερόμενα στις παραγράφους 3.1 μέχρι 3.14 του παρόντος άρθρου ο δε υποψήφιος οφείλει να τα προσκομίσει με δικά του έξοδα.