ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στο παρόν Καταστατικό οι λέξεις στον ενικό περιλαμβάνουν και τον πληθυντικό και αντίστροφα. Επίσης, ερμηνεία όπου αναφέρεται το αρσενικό φύλο, περιλαμβάνει και το θηλυκό και οι ακόλουθες λέξεις ή εκφράσεις έχουν τις εξής έννοιες, εκτός αν το κείμενο απαιτεί διαφορετικά:

 

«Σ.Δ.Κ.» ή «Σύνδεσμος» ή «Σύνδεσμος Διαιτητών» σημαίνει το Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου.

«Δ.Σ.» ή «Δ. Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

«Κ.Ο.Π.» ή «Ομοσπονδία» σημαίνει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου.

«Κ.Ο.Α.» σημαίνει τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.

«Α.Δ.Ε.Α.» σημαίνει την Ανώτατη Δικαστική Επιτροπή Αθλητισμού.

«Γ.Σ.» ή «Γ.  Συνέλευση» σημαίνει τη  Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

«Ε.Δ.» ή «Ε. Διαιτησίας» σημαίνει την Επιτροπή Διαιτησίας Κ.Ο.Π.

«Τ.Α.Σ.» σημαίνει το Ταμείο Αλληλοβοήθειας των Μελών του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

«Π.Ε.Δ.» ή «Πειθαρχική Επιτροπή» σημαίνει την Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

«Διαιτητής» σημαίνει τους Διαιτητές ποδοσφαίρου ανοικτού ή κλειστού χώρου.

«Μέλος» σημαίνει τα πρόσωπα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο ειδικό μητρώο Μελών του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

«Παρατηρητής» σημαίνει τον Παρατηρητή Διαιτησίας επισήμων ή φιλικών ποδοσφαιρικών συναντήσεων ανοικτού ή κλειστού χώρου.

ΑΡΘΡΟ 1

 

ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μεταξύ των Διαιτητών Ποδοσφαίρου όλων των κατηγοριών, δηλαδή των διαιτητών οι οποίοι διατηρούν τον τίτλο τιμητικά, των παλαιμάχων, των διαιτητών που είναι εν ενεργεία και αυτών που είναι σε δοκιμασία, ιδρύεται Σύνδεσμος με την ονομασία «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ», ο οποίος είναι αυτόνομος και χωρίς πολιτικό χαρακτήρα.

ΑΡΘΡΟ 2

 

ΕΔΡΑ

Η έδρα του Συνδέσμου θα είναι η Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 3

 

ΣΚΟΠΟΙ

Ο Σύνδεσμος Διαιτητών Κύπρου φροντίζει γενικά το έργο των διαιτητών και ιδιαίτερα:

 (α) Για την πρόοδο και ανάπτυξη της διαιτησίας.

 (β) Για την ομαδική και ατομική προστασία των διαιτητών.

 (γ) Για τη διοίκηση και πειθαρχία των μελών του.

 (δ) Για την εκπαίδευση μαθητευόμενων και επιμόρφωση των μελών του.

 (ε) Για την επιδίωξη συνεργασίας και την ανάπτυξη αρμονικών σχέσεων μεταξύ του Συνδέσμου, της Κ.Ο.Π., του Κ.Ο.Α. και άλλων ξένων Συνδέσμων.

                      ΑΡΘΡΟ 4

 ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Το σήμα του Συνδέσμου έχει σχήμα ασπίδας μέσα στην οποία σχηματίζεται η Κυπριακή σημαία και κάτω από αυτή, παράσταση συμπλέγματος σφαίρας και σφυρίχτρας γύρω από τα οποία αναγράφονται οι λέξεις «ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1957».

Η σφραγίδα θα είναι στρογγυλή με το ίδιο περιεχόμενο του σήματος εκτός της σημαίας.

ΑΡΘΡΟ 5

 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Ο Σύνδεσμος έχει, σύμφωνα με τον περί Κ.Ο.Α. νόμο, την αρμοδιότητα να ασκεί μέσω των μελών του τη διαιτησία και εποπτεία όλων των ειδών ποδοσφαιρικών αγώνων, που διεξάγονται στην Κύπρο και διοργανώνονται από την Κ.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 6

 ΜΕΛΗ

1.  (α) Μέλη του Συνδέσμου είναι, όλα τα μέλη που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα, καθώς και εκείνα τα οποία θα εγκρίνονται κατά καιρούς από το Διοικητικό Συμβούλιο.

(β) Τα νέα μέλη θα αποκτούν δικαίωμα ψήφου 6 (έξι) μήνες μετά την εγγραφή τους.

(γ) Μέλη τα οποία αναλαμβάνουν σαν προπονητές οποιουδήποτε αθλήματος ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, σωματείου που ανήκει στην Κ.Ο.Π., είτε με αμοιβή είτε όχι, θα στερούνται του δικαιώματος ψήφου (δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι) και θα διαγράφονται από μέλη χωρίς να έχουν δικαίωμα επανεγγραφής.

(δ) Κανένας ποδοσφαιριστής ή προπονητής εν ενεργεία ή μέλος οποιασδήποτε επιτροπής ποδοσφαιρικού σωματείου, που ανήκει στην Κ.Ο.Π., δεν θα έχει δικαίωμα να εγγραφεί σαν μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου. Δικαίωμα εγγραφής θα έχουν μετά την πάροδο 2 (δύο) ετών από την παραίτηση τους, πλην όμως των ποδοσφαιριστών, οι  οποίοι  θα έχουν δικαίωμα εγγραφής, με την πάροδο ενός (1) έτους από την παραίτηση  τους.

(ε)  Κανένα μέλος του Συνδέσμου δεν μπορεί να είναι και μέλος του Σωματείου της Κ.Ο.Π..

 

2. Δικαίωμα εγγραφής διαιτητών μελών έχουν όσοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία  των  18 (δεκαοχτώ)  χρονών  και  διακρίνονται  σε  τακτικά, επίτιμα, και  ειδικά μέλη.

 (α)  ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του Συνδέσμου είναι εκείνα τα οποία έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα και αυτά που θα εγκρίνονται κατά καιρούς από το Δ.Σ.

(β)  ΕΠΙΤΙΜΟΣ Πρόεδρος και ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη εκλέγονται από τη Γ.Σ., μετά από   πρόταση του Δ.Σ., και περιλαμβάνει, διαιτητές, μέλη που δεν είναι εν ενεργεία, ή  πρόσωπα  τα  οποία  δεν  ανήκουν  στο  Σύνδεσμο και επιδεικνύουν ενδιαφέρον, ηθική  ή  υλική  συνδρομή  και  ενισχύουν σημαντικά το Σύνδεσμο στην εκπλήρωση των σκοπών του.

(i) Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμα μέλη, που προέρχονται από τα Τακτικά  μέλη, έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται και απαλλάσσονται από την Ετήσια Συνδρομή.

(ii) Επίτιμος Πρόεδρος και Επίτιμα μέλη, τα οποία δεν έχουν διατελέσει τακτικά μέλη απαλλάσσονται της ετήσιας συνδρομής, δικαιούνται όμως να είναι παρόντα στις Γενικές Συνελεύσεις και να εκφράζουν γνώμη χωρίς άλλο δικαίωμα.

(γ) Ειδικά μέλη, είναι εκείνα τα οποία εγγράφονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου, έχουν δίπλωμα Διαιτησίας, είναι Διαιτητές σε αγροτικές, τοπικές ή ερασιτεχνικές Ομοσπονδίες Ποδοσφαίρου, ανοικτού ή κλειστού χώρου, και δεν πληρούν όλα τα προσόντα εγγραφής των Τακτικών Μελών του Συνδέσμου.

(δ) Δόκιμα μέλη είναι εκείνα τα οποία εγγράφονται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου με τη συμπλήρωση της ηλικίας των (16) δεκαέξι ετών, όπως προβλέπεται στην επιφύλαξη του άρθρου 9.1 (β).

Νοείται ότι, τα Ειδικά μέλη του Συνδέσμου έχουν όλα τα δικαιώματα των Τακτικών μελών, πλην του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου και στις θέσεις των εκπροσώπων του Συνδέσμου στην Επιτροπή Διαιτησίας της Κ.Ο.Π. και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Π.

ΑΡΘΡΟ 7

 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Όλοι οι Διαιτητές έχουν υποχρέωση:

1. Να υποβάλλουν έγκαιρα, στην αρχή της ποδοσφαιρικής περιόδου κάθε χρόνου, δήλωση, προς το Σύνδεσμο και την Ε.Δ. της Κ.Ο.Π., ότι επιθυμούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη νέα περίοδο.

2. Να μην αναλαμβάνουν καθήκοντα σε αγώνα όταν δεν έχουν οριστεί από την Ε.Δ., εκτός της περίπτωσης που δεν παρουσιαστεί ο ορισμένος διαιτητής ή ο βοηθός διαιτητής, τότε έχουν υποχρέωση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Νοείται ότι, σε περίπτωση που δεν παρουσιαστεί ο ορισμένος διαιτητής, τότε  θα ισχύουν οι διαδικασίες που αναφέρονται στους εκάστοτε οικείους κανονισμούς διαιτησίας της Κ.Ο.Π. και του Σ.Δ.Κ.

3. Να μην αναλαμβάνει τη διαιτησία αγώνα όταν ο διαιτητής, ο οποίος ορίστηκε, κρίνει ότι δεν μπορεί να γίνει.

4. Να προετοιμάζονται για τους αγώνες ώστε να είναι πάντοτε σε καλή φυσική κατάσταση.

5. Να βρίσκονται στο γήπεδο νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα όπως καθορίζεται στις αντίστοιχες προκηρύξεις των πρωταθλημάτων.

6. Να φοράνε πάντοτε την ενδεδειγμένη στολή και γενικά η εμφάνιση τους να είναι πάντοτε καθώς πρέπει.

7. Να εκτελούν τα καθήκοντά τους με επιμέλεια, αμεροληψία και σύμφωνα με τους κανονισμούς παιδείας και διαιτησίας.

8. Να τηρούν διαγωγή και συμπεριφορά η οποία συνάδει προς το κύρος και το γόητρο του αθλήματος της διαιτησίας και εν γένει του ποδοσφαίρου.

9. Να μην μειώνουν προφορικώς ή γραπτώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο τα μέλη και το κύρος του Συνδέσμου.

10. Να σέβονται και να συμβάλλουν στο έργο των μελών του Συνδέσμου.

11. Να μην προβαίνουν δημόσια σε οποιεσδήποτε κρίσεις και/ή δηλώσεις κατά ή μετά το τέλος του αγώνα, ιδιαίτερα σε βάρος συναδέλφου τους, ανεξαρτήτως κατηγορίας, εκπαιδευτή ή παρατηρητή.

12. Να σέβονται και να εκτελούν πιστά τις αποφάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ.

13. Να μην δίνουν συνεντεύξεις τύπου και να μην σχολιάζουν, σε οποιαδήποτε Μ.Μ.Ε., θέματα τα οποία αφορούν τον Σύνδεσμο και τα μέλη του ή την αγωνιστική συμπεριφορά των εν ενεργεία Διαιτητών.

14. Να μην έχουν καθυστερημένες οικονομικές υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο (συνδρομές, δικαιώματα κ.λ.π.).

15. Να τηρούν το Καταστατικό του Συνδέσμου καθώς και τους επίσημους κανονισμούς της διαιτησίας.

16. Να παρευρίσκονται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσμου.

17. Να εργάζονται με ζήλο για την εξυπηρέτηση και ανάπτυξη των σκοπών του Συνδέσμου με κάθε νόμιμο μέσο.

                                                                                                                                                         

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1.  Διαγραφή μέλους γίνεται από την Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας του Συνδέσμου Διαιτητών στις πιο κάτω περιπτώσεις, εκτός από την περίπτωση 1 (α) πιο κάτω, η οποία γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο:

(α) Με γραπτή παραίτηση.

(β) Όταν κριθεί ανάλογα με τις πράξεις του, τα λόγια του ή τα γραφόμενα του, ανάξιος.

(γ) Για λόγους ηθικής φύσης.

(δ) Για λόγους παράβασης των όρων του Καταστατικού και τω αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ..

(ε) Λόγω καθυστερημένων οικονομικών υποχρεώσεων (συνδρομές,

δικαιώματα κ.τ.λ.) οι οποίες υπερβαίνουν τους 24 (εικοσιτέσσερις) μήνες.

(στ) Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 6.1 παράγραφος (β) και (δ) του παρόντος Καταστατικού.

(ζ) Λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του από 2 (δύο) Γενικές Συνελεύσεις.

2. Μέλος το οποίο έχει διαγραφεί σύμφωνα με το Άρθρο 8 (ε) του παρόντος Καταστατικού, δύναται να ζητήσει επανεγγραφή, αφού προηγουμένως εξοφλήσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σύνδεσμο συμπεριλαμβανομένης και της περιόδου διαγραφής και μετά από ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών του Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ.

3. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα, να υποβάλλει έφεση εναντίον της απόφασης διαγραφής του, εντός 3(τριών) μηνών από την έκδοση της, στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει τελεσίδικα.

Νοείται ότι, όταν συνεδριάζει η Πειθαρχική Επιτροπή του Συνδέσμου Διαιτητών, και προβλέπεται από τους κανονισμούς, έφεση εναντίων των αποφάσεων της, δεν θα ισχύει το Άρθρο 8 του παρόντος Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 9

 

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

1. Αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, για εγγραφή του ως Τακτικού Μέλους του Συνδέσμου Διαιτητών, γίνεται δεκτή μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ., εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στους εκάστοτε οικείους κανονισμούς διαιτησίας της Κ.Ο.Π. και του Σ.Δ.Κ.

2. Νοείται ότι μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως Δόκιμο μέλος του Συνδέσμου με τη συμπλήρωση της ηλικίας των 16 (δεκαέξι) ετών και με τη συγκατάθεση του νόμιμου κηδεμόνα του.

3. Νοείται περαιτέρω ότι αίτηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου για εγγραφή του ως Ειδικού Μέλους του Συνδέσμου, γίνεται δεκτή εφόσον τηρεί τις προϋποθέσεις όπως αυτές ορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

 

ΑΡΘΡΟ 10

 

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ

Το όριο ηλικίας αφυπηρετήσεως των εν ενεργεία διαιτητών όλων των κατηγοριών της Κ.Ο.Π., καθορίζεται από τους εκάστοτε οικείους κανονισμούς διαιτησίας της Κ.Ο.Π. και του Σ.Δ.Κ.

 

ΑΡΘΡΟ 11

 ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η συνδρομή των μελών και το τέλος εγγραφής των νέων μελών θα καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΑΡΘΡΟ 12

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

1.  Ο Σύνδεσμος διοικείται από ενδεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο θα εκλέγεται από τα Τακτικά μέλη με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

2. Η εκλογή του Προέδρου γίνεται με καθολική ψηφοφορία από τα Τακτικά μέλη του Συνδέσμου.

Πρόεδρος ανακηρύσσεται ο υποψήφιος που έχει πάρει τις περισσότερες έγκυρες ψήφους. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη νικητή γίνεται με κλήρο.

Ο Πρόεδρος μέσα σε 7 (εφτά) ημέρες από την εκλογή του καλεί τα μέλη του

Δ.Σ. τα οποία έχουν εκλεγεί να εκλέξουν μεταξύ τους Αναπληρωτή Πρόεδρο, Ά Αντιπρόεδρο, Β΄ Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Βοηθό Γενικό Γραμματέα, Ταμία, Βοηθό Ταμία και 3 (τρεις) Συμβούλους.

Ο Πρόεδρος, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Ά Αντιπρόεδρος, ο Β΄ Αντιπρόεδρος, ο Γ. Γραμματέας και ο Ταμίας αποτελούν την Γραμματεία του Σ.Δ.Κ.

Η Γραμματεία συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά τον μήνα. Εκτελεί αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. και υποβάλλει εισηγήσεις στο Δ.Σ., λαμβάνει αποφάσεις για επειγούσης φύσεως ζητήματα και καταρτίζει την ημερησία διάταξη του Δ.Σ.

Η εκλογή των μελών του Δ.Σ. γίνεται ταυτόχρονα με την εκλογή του Προέδρου. Τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγονται κατά Επαρχία, σύμφωνα με την αναλογία του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών του Συνδέσμου κατά την ημερομηνία εκλογής.

Εκτός από την περίπτωση εκλογής Προέδρου, κανένας διαιτητής δεν επιτρέπεται να ψηφίσει άλλης επαρχίας, εκτός της δικής του.

3. Επιτρέπεται η εναλλαγή καθηκόντων μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και η ανάθεση επιπρόσθετων καθηκόντων κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

4. Αν κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. παραιτηθούν ή αποχωρήσουν μέχρι 3 (τρία) από τα μέλη του, το Δ.Σ. καλεί τους αμέσως επόμενους κατά σειρά που έχουν πάρει τους περισσότερους ψήφους. Αν αυτοί δεν αποδεχτούν συμμετοχή στην διοίκηση, επιτρέπεται το Δ.Σ. να αντικαταστήσει αυτούς, που έχουν παραιτηθεί ή έχουν αποχωρήσει, με διορισμό από τα Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου. Σε περίπτωση παραίτησης ή αποχώρησης μέλους του Δ.Σ., όταν δεν υπάρχει επιλαχών, το Δ.Σ. μπορεί να αντικαταστήσει αυτόν με μέλος από την ίδια επαρχία.

5. Σε περίπτωση που παραιτηθούν περισσότερα από 3 (τρία) μέλη γίνεται συμπληρωματική εκλογή μέσα σε 3 (τρεις) μήνες από την ημερομηνία της παραίτησης τους.

6. Σε περίπτωση που παραιτηθεί η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. διεξάγονται γενικές εκλογές για τη συμπλήρωση του υπολοίπου της θητείας του απερχόμενου Δ.Σ.

7. Σε περίπτωση παραίτησης ή ανικανότητας του Προέδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται αναπληρωματική εκλογή για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του σύμφωνα με τη διαδικασία εκλογής αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ.

8. Μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα, από 3 (τρεις) συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται αυτόματα ότι παραιτήθηκε και μπορεί σύμφωνα με τα πιο πάνω να αντικατασταθεί.

9. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι 3 (τρία) χρόνια. Ο αριθμός των θητειών του Προέδρου και των Μελών του Δ.Σ. περιορίζεται μέχρι 2 (δύο) θητείες, συνολικά.

Νοείται ότι ο Πρόεδρος ο οποίος έχει συμπληρώσει 2 (δύο) θητείες μπορεί να διεκδικήσει την εκλογή του στη θέση Μέλους του Δ.Σ.

Νοείται περαιτέρω ότι Μέλος του Δ.Σ. το οποίο έχει συμπληρώσει 2 (δύο) θητείες μπορεί να διεκδικήσει την εκλογή του στη θέση του Προέδρου.

10. Το Δ.Σ. συνεδριάζει, μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή του Γενικού Γραμματέα, υποχρεωτικά 1 (μια) φορά τον μήνα σε ημερομηνία που καθορίζεται από το Δ.Σ. Το Δ.Σ. συνεδριάζει έκτακτα, όταν παραστεί ανάγκη κατά την κρίση του Γενικού Γραμματέα ή με αίτηση 2 (δύο) μελών του, αποκλειστικά για το θέμα που καθορίζεται στην αίτηση τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο επιλέγει, με διαδικασία που καθορίζει το ίδιο, τους εκπροσώπους του Συνδέσμου στα διάφορα σώματα και επιτροπές.

Νοείται ότι για τις θέσεις των εκπροσώπων στην επιτροπή Διαιτησίας και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κ.Ο.Π., απαιτείται η ίδια πλειοψηφία που χρειάζεται για την τροποποίηση του Καταστατικού του Συνδέσμου, δηλαδή τα ¾ των παρόντων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Δ.Κ.

Νοείται επίσης ότι, οι εκπρόσωποι του Σ.Δ.Κ. στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Π. και στην Επιτροπή Διαιτησίας της Κ.Ο.Π., θα προέρχονται από τις τάξεις των Διαιτητών και δεν πρέπει να είναι Διαιτητές εν ενεργεία ούτε μέλη του Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών ή Παρατηρητών.

Η θητεία των εκπροσώπων του Συνδέσμου στην    Ε.Δ. αρχίζει την 1η Ιουλίου και περιορίζεται μέχρι 5 (πέντε) χρόνια συνολικά. Η παρούσα πρόνοια τίθεται σε ισχύ από την αγωνιστική περίοδο 2016-2017.

Ο αριθμός των θητειών των εκπροσώπων του Συνδέσμου στο Δ.Σ. της Κ.Ο.Π. περιορίζεται μέχρι 2 (δύο) θητείες, συνολικά.

Σε περίπτωση παραίτησης των πιο πάνω εκπροσώπων, το Δ.Σ. επιλέγει τους αντικαταστάτες τους για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους όπως προβλέπεται πιο πάνω.

 

(α) Το Δ.Σ. προετοιμάζει τις εργασίες της Γ.Σ. και εκτελεί τις αποφάσεις της, διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Συνδέσμου, παίρνει όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση όλων των ζητημάτων που απασχολούν το Σύνδεσμο και φροντίζει για την κατοχύρωση και εξασφάλιση της ανοδικής ανέλιξης των μελών του μέσα σε τακτά χρονικά ζητήματα.

 

(β) Το Δ.Σ. μπορεί να ορίζει διάφορες υποεπιτροπές στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Δ.Σ. Οι υποεπιτροπές μελετούν θέματα που  παρουσιάζονται και υποβάλλουν απόψεις και εισηγήσεις στην ολομέλεια του Δ.Σ. για έγκριση και λήψη τελικών αποφάσεων.

 

Το Δ.Σ. είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα 6 (έξι) τουλάχιστον από τα μέλη του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του νόμιμου αναπληρωτή του.

Έκτακτη συνεδρία του Δ.Σ. θεωρείται άκυρη όταν δεν αποδεικνύεται η γραπτή ειδοποίηση των μελών που απουσιάζουν για τη νόμιμη συγκρότηση της.

 

 

ΑΡΘΡΟ 13

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., ο οποίος δεν είναι ανώτερος των άλλων συμβούλων, αλλά πρώτος μεταξύ ίσων, εκπροσωπεί το Σύνδεσμο στις δικαστικές και εξώδικες του σχέσεις ενώπιον οποιασδήποτε αρχής, διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. επιτρέπει το λόγο σε όσους το ζητούν, κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των συζητήσεων και των συνεδριάσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και διαλύει τις συνεδριάσεις που διευθύνει, αν αυτές γίνονται θορυβώδεις ή λόγω της σύγχυσης που δημιουργείται καθίσταται αδύνατη η ψύχραιμη λήψη οποιασδήποτε απόφασης.

2. Ο Πρόεδρος δεν μπορεί να ενεργεί από μόνος του σε οποιανδήποτε υπόθεση του Συνδέσμου, χωρίς την προηγούμενη απόφαση του Δ.Σ.

3.  Ο Πρόεδρος έχει την εποπτεία όλης γενικά της λειτουργίας του Συνδέσμου και υπογράφει, προσυπογράφοντας μαζί με το Γενικό Γραμματέα τις προσκλήσεις συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., την αλληλογραφία, τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, κάθε συμβόλαιο του Συνδέσμου με τρίτους, καθώς και όλα τα έγγραφα και βιβλία του Συνδέσμου 1.

 

ΑΡΘΡΟ 14

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ-Ά ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ-                       

Β’  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

1.  Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται με τις ίδιες εξουσίες και καθήκοντα.

2. Ο Ά Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Αναπληρωτή Προέδρου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

3. Ο Β΄ Αντιπρόεδρος αναπληρώνει και αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες του Ά Αντιπρόεδρου όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

 

ΑΡΘΡΟ 15

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

1.  Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα βιβλία πρακτικών των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο εγγραφών και όλα γενικά τα βιβλία του Συνδέσμου.

2. Κρατά την αλληλογραφία, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο κάθε εξερχόμενο έγγραφο καθώς και τα εντάλματα πληρωμών και έχει τη φύλαξη του αρχείου και τη σφραγίδα του Συνδέσμου.

3. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ.

4. Το Γενικό Γραμματέα τον αναπληρώνει ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας σε περίπτωση απουσίας του.

 

ΑΡΘΡΟ 16

 ΤΑΜΙΑΣ

1.  Ο Ταμίας κρατά τα ταμειακά βιβλία του Συνδέσμου, εισηγείται στο Δ.Σ. οποιαδήποτε μέτρα οικονομικής φύσεως τυχόν χρειάζεται να παρθούν, τηρεί τις αποδείξεις εσόδων και εξόδων και ευθύνεται έναντι του Δ.Σ για την ακριβή τήρηση των διαχειριστικών στοιχείων.

2. Στο τέλος κάθε εξαμήνου, υποβάλλει στο Δ.Σ. έκθεση εσόδων και εξόδων του Συνδέσμου και στα τέλη κάθε Απριλίου τον ισολογισμό των διαχειρίσεων του χρόνου που έληξε, ελεγμένο από τους ελεγκτές.

3. Κάνει απαραίτητα τις πληρωμές μετά από απόφαση του Δ.Σ. για οποιαδήποτε έξοδα και ένταλμα πληρωμής.

4. Ο Ταμίας δεν μπορεί να έχει στα χέρια του χρηματικό ποσό του Συνδέσμου μεγαλύτερο από αυτό που καθορίζεται εκάστοτε από το Δ.Σ.. Το εισπρακτέων ποσό γίνεται κατάθεση σε τράπεζα, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και ανάληψη οποιουδήποτε ποσού γίνεται πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ.

5. Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου λήγει την 30η Απριλίου κάθε χρόνου.

6. Ο Ταμίας όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Βοηθό Ταμία.

 

 ΑΡΘΡΟ 17

 ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

1.  Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται τακτικά και έκτακτα.

 

(α) Έκτακτα η Γ.Σ. συνέρχεται με απόφαση του Δ.Σ. ή με γραπτή αίτηση του ενός τρίτου των                 Τακτικών Μελών, η οποία περιλαμβάνει και τα θέματα που θα συζητηθούν.  Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 20 (είκοσι) μέρες από την υποβολή της αίτησης.

Νοείται ότι το Δ.Σ. δικαιούται αν κρίνει σκόπιμο να καλέσει έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 24 (είκοσι τέσσερις) ώρες.

(β) Τακτικά η Γ.Σ. συνέρχεται μέσα στους μήνες Μάϊο ή Ιούνιο κάθε χρόνου, για να ακούσει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό της διοίκησης και να αποφασίσει γι’  αυτόν αφού ακούσει την έκθεση των ελεγκτών.

(γ) Των Γενικών Συνελεύσεων προεδρεύει μέλος του Συνδέσμου το οποίον εκλέγεται γι’  αυτό το σκοπό. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει επίσης Γραμματέα για την τήρηση των Πρακτικών, τα οποία διαβιβάζονται στο Δ. Συμβούλιο,  εντός δέκα ημερών το αργότερο, υπογραμμένα από τον ίδιο και από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

2. Ο ισολογισμός πρέπει να παρουσιάζεται προς τα μέλη κατά τη Γ.Σ.

3. (α) Εκλέγει το Δ.Σ. και τους ελεγκτές κάθε 3 (τρία) χρόνια. Ο αριθμός των θητειών των ελεγκτών περιορίζεται μέχρι 2 (δύο) περιόδους, συνολικά.

4. Επιλαμβάνεται διάφορα άλλα θέματα. Όλα τα θέματα πρέπει να υποβάλλονται γραπτώς προς το Γενικό Γραμματέα 10 (δέκα) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της Γ.Σ.

5. Στις Γενικές Συνελεύσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλα τα εγγεγραμμένα στο μητρώο Τακτικά Μέλη, εφόσον μέχρι την 31η Μαρτίου έκαστου έτους είναι ταμειακά τακτοποιημένα (συνδρομές, δικαιώματα, κ.τ.λ.) και εφόσον δεν είναι τιμωρημένα με την ποινή της προσωρινής διαγραφής.

6. Η πρόσκληση στα μέλη για σύγκλιση Γ.Σ. αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σ.Δ.Κ., 15 (δέκα πέντε) μέρες πριν την ημερομηνία της Γ.Σ. και κοινοποιείται σε όλα τα μέλη ηλεκτρονικά.

7. Η Γενική Συνέλευση είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα 2/3 (δύο/τρίτα) συν 1 (ένα) των εγγεγραμμένων στο μητρώο Τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία η Γ.Σ. παρατείνεται για μισή ώρα από την ώρα που καθορίστηκε και σ΄αυτή την περίπτωση όσα μέλη είναι παρόντα αποτελούν απαρτία.

8. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

9. Για σοβαρά θέματα τα οποία αφορούν την υπόσταση του Συνδέσμου απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 (δύο/τρίτων) των παρόντων μελών.

10. Οι αρχαιρεσίες γίνονται πάντοτε με μυστική ψηφοφορία.

ΑΡΘΡΟ 18

 ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Γενική Συνέλευση έχει την ανώτατη εποπτεία και το δικαίωμα να παίρνει αποφάσεις σε υποθέσεις του Συνδέσμου, ειδικότερα έχει δικαίωμα να αποφασίζει την έγκριση ή απόρριψη του απολογισμού, την απαλλαγή ή τον καταλογισμό ευθυνών στα μέλη του Δ.Σ., την υποθήκευση ή εκποίηση ακινήτων ή κινητών τα οποία αποτελούν περιουσία του Συνδέσμου, την αγορά ακίνητης ή κινητής περιουσίας, την εκλογή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών με δικαίωμα ανάκλησης των, την τροποποίηση του Καταστατικού και γενικά να αποφασίζει για κάθε θέμα το οποίο δεν προβλέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ 19

 

ΕΛΕΓΚΤΕΣ

1. Οι Ελεγκτές έχουν το έργο της εποπτείας της διαχείρισης του Δ.Σ. και ιδιαίτερα του Ταμία. Ελέγχουν εάν οι πράξεις αυτών είναι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού καθώς και των αποφάσεων της Γ.Σ.

2. Έχουν δικαίωμα να εξετάζουν τα έγγραφα και τα βιβλία του Συνδέσμου και να ζητούν σε οποιανδήποτε στιγμή την επίδειξη του περιεχομένου του Ταμείου.

3. Συντάσσουν έκθεση ελέγχου της διαχείρισης του Δ.Σ. την οποία υποβάλλουν στη Γ.Σ. και δικαιούνται να καλέσουν Γ.Σ., όταν θεωρούν ότι διακυβεύονται τα οικονομικά συμφέροντα του Συνδέσμου λόγω κακής διαχείρισης αυτών.

 

ΑΡΘΡΟ 20

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

Ενδεικτικά, θεωρούνται παραβάσεις των μελών του Συνδέσμου:

(α) Η ουσιαστική αντίθεση αυτών με πράξεις ή παραλείψεις στις αρχές του φίλαθλου πνεύματος.

(β) Κάθε παράβαση των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των επισήμων Κανονισμών Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 21

 ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Μέλος το οποίο αρνείται να συμμορφωθεί με το παρόν Καταστατικό ή τις αποφάσεις και εντολές της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., ή ενεργεί με τρόπο που βλάπτει τα συμφέροντα ή την περιουσία του Σ.Δ.Κ., παραπέμπεται από το Δ.Σ. στην Πειθαρχική Επιτροπή του Σ.Δ.Κ. για εκδίκαση. Οι προβλεπόμενες ποινές είναι:

(α) Αυστηρή παρατήρηση.

(β) Πρόστιμο το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 1000 (χιλίων) ευρώ.

(γ) Προσωρινή διαγραφή μέχρι δύο χρόνια, νοουμένου ότι δεν απαλλάσσεται των οικονομικών υποχρεώσεων του.

(δ) Διαγραφή.

(ε) Συνδυασμό των πιο πάνω.

 ΑΡΘΡΟ 22

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το παρόν Καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί από την Καταστατική Συνέλευση, αφού υποβληθούν οι εισηγήσεις όπως προβλέπεται στο Άρθρο 17 ή μετά από αίτηση των 2/3 (δύο/τρίτων) των μελών.

2. Κάθε Άρθρο τροποποιείται, όταν έχει εξασφαλίσει τις ψήφους των ¾ (τριών/τετάρτων) των παρόντων μελών.

Νοείται ότι τα Άρθρα 5 και 7 του παρόντος Καταστατικού απαιτούν πλειοψηφία 4/5 (τεσσάρων/πέμπτων) των μελών για την τροποποίηση τους.

3. Για την τροποποίηση των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των ¾ (τριών/τετάρτων) του συνόλου των μελών του.

4. Όλες οι ψηφοφορίες είναι μυστικές, εκτός εάν διαφορετικά αποφασίσει η Γ. Συνέλευση.

 

ΑΡΘΡΟ 23

 

ΕΚΛΟΓΕΣ

1. Πριν τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. εκλέγεται 5μελής (πενταμελής) επιτροπή για την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής των εκλογών.

2. Η υποβολή των υποψηφιοτήτων, για τις θέσεις του Δ.Σ., οι οποίες πρέπει να υποστηρίζονται από δύο μέλη, γίνεται γραπτώς και αποστέλλεται στο Σύνδεσμο 10 (δέκα) μέρες πριν τη Γ.Σ.

3. Εκτός από το ψηφοδέλτιο για την εκλογή του Προέδρου καταρτίζονται χωριστά ψηφοδέλτια για κάθε επαρχία. Τα ονόματα των υποψηφίων σημειώνονται με αλφαβητική σειρά στα ψηφοδέλτια.

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συγκεντρώσουν το μεγαλύτερο αριθμό εγκύρων ψήφων, μέχρι του αριθμού των θέσεων που αναλογεί για κάθε επαρχία εκλέγονται μέλη του Δ.Σ.

Οι διαιτητές των επαρχιών κατανέμονται ως ακολούθως σε περίπτωση που μια επαρχία δεν μπορεί να εξασφαλίσει το εκλογικό μέτρο:

(α) Διαιτητές Λευκωσίας/Κερύνειας.

(β) Διαιτητές Λεμεσού/Πάφου.

(γ) Διαιτητές Λάρνακας/Αμμοχώστου.

Νοείται, όταν μια επαρχία από τις πιο πάνω έξι επαρχίες, βάση της αναλογίας των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου εκλέγει Μέλος στο Δ. Συμβούλιο, η εκλογή γίνεται με ξεχωριστή ψηφοφορία των μελών της επαρχίας. Μόνο και σε περίπτωση που δεν της αναλογεί Μέλος ή δεν υπάρχει υποψηφιότητα από την επαρχία για το Δ. Συμβούλιο, τότε η εκλογή γίνεται με βάση τον πιο πάνω συνδυασμό επαρχιών.

Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώνονται οι σταυροί προτίμησης μεγαλύτερου αριθμού θέσεων που αναλογεί κατά επαρχία είναι άκυρα. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ανάδειξη νικητή γίνεται με κλήρο.

4. Εάν οι υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί είναι λιγότερες του αριθμού των μελών του Δ.Σ. η Γ.Σ. ανακηρύσσει ως μέλη του Δ.Σ. αυτούς που υπέβαλαν νόμιμα υποψηφιότητα και προκηρύσσει εκλογές για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων.

5. Όλες οι ψηφοφορίες είναι μυστικές.

6.Το Δ.Σ. καταρτίζει 10 (δέκα) τουλάχιστον ημέρες πριν τις εκλογές κατάλογο των μελών του Συνδέσμου οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και αντίγραφο του αναρτιέται στην πινακίδα του Συνδέσμου και στο χώρο της Γ.Σ. για επιθεώρηση.

ΑΡΘΡΟ 24

 ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

1. Μεταξύ των κοινωνικών και ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων του Σ.Δ.Κ., εντάσσεται και η ίδρυση του Ταμείου Αλληλοβοήθειας των μελών του Συνδέσμου (Τ.Α.Σ.).

2. Σκοποί του Τ.Α.Σ. είναι η παροχή οικονομικής ή άλλης βοήθειας στα μέλη και στην οικογένεια τους, σε περιπτώσεις ασθενείας, αναπηρίας ή θανάτου.

3. Το Τ.Α.Σ. διοικείται από τριμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από το Δ.Σ. του Συνδέσμου μέσα σ΄ ένα μήνα από την εκλογή του. Η επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο, το Γραμματέα και τον Ταμία. Ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας δεν μπορούν να είναι και μέλη του Δ.Σ. Αντίθετα ως Ταμίας του Τ.Α.Σ. ορίζεται από το Δ.Σ. ένα μέλος από τα 11(έντεκα) Μέλη του Δ.Σ.

Για όλες τις συνεδρίες της η Επιτροπή του Τ.Α.Σ. τηρεί πρακτικά τα οποία κοινοποιεί στο Δ. Συμβούλιο τους Σ.Δ.Κ. αμέσως μετά την επικύρωση τους. Τις αποφάσεις της η Επιτροπή του Τ.Α.Σ. της κοινοποιεί γραπτώς στο Δ. Συμβούλιο του Συνδέσμου εντός 15 ημερών.

Η θητεία της επιτροπής έχει διάρκεια όπως και εκείνης του Δ.Σ. και λήγει με τον ορισμό της νέας επιτροπής. Ο Ταμίας του Τ.Α.Σ. σε κάθε ετήσια Γ.Σ. θα παρουσιάζει στο σώμα, ισολογισμό του Τ.Α.Σ.

4. Πόροι του Τ.Α.Σ. είναι:

(α) Εισφορές που καθορίζονται από το εκάστοτε Δ.Σ. του Συνδέσμου πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου ως εξής:

(α.α) Υποχρεωτικά των εν ενεργεία Διαιτητών με βάση την κατηγορία στην οποία κατατάσσονται με την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου από την Επιτροπή Διαιτησίας.

(β.β) Εθελοντικά των εγγεγραμμένων μελών τα οποία είτε είναι παρατηρητές είτε όχι εφόσον επιθυμούν να είναι μέλη του Τ.Α.Σ.

Νοείται ότι οικονομικές υποχρεώσεις όλων των μελών του Τ.Α.Σ είναι πληρωτέες το αργότερο μέχρι την 31η Οκτωβρίου έκαστου έτους.

(β) Τα έσοδα οποιασδήποτε ειδικής εκδήλωσης του Συνδέσμου που πραγματοποιείται από το Δ.Σ. ή την επιτροπή του Τ.Α.Σ. σε συνεργασία με το Δ.Σ.

(γ) Οποιεσδήποτε εισφορές μελών ή άλλες εισφορές, δωρεές, έρανοι ή άλλο εισόδημα που περιέρχεται νόμιμα στο Ταμείο.

5. Τα έσοδα του Ταμείου μπορεί να κατανέμονται σύμφωνα με τις αποφάσεις της επιτροπής, με βάση τα ειδικά κριτήρια που εισηγείται η επιτροπή και εγκρίνονται από το Δ.Σ.

6. Για τους σκοπούς του Τ.Α.Σ.:

 

(α) Μέλη είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 του παρόντος Καταστατικού και περιλαμβάνει εν ενεργεία και μη διαιτητές.

(β) Οικογένεια σημαίνει σύζυγο και παιδιά του μέλους.

(γ) Σε περίπτωση αδυναμίας λειτουργίας της επιτροπής λόγω ασάφειας στις παρούσες διατάξεις το Δ.Σ. θα αποφασίζει σχετικά.

(δ) Σε περίπτωση διάλυσης του Σ.Δ.Κ. το υπόλοιπο του Τ.Α.Σ. προσφέρεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

ΑΡΘΡΟ 25

 

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ο Σύνδεσμος διαλύεται όταν τα 4/5 (τέσσερα/πέμπτα) των μελών του αποφασίσουν τη διάλυση του, ή όπως ορίζει ο νόμος, και σ΄ αυτή την περίπτωση η περιουσία του Συνδέσμου διατίθεται για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

 

 ΑΡΘΡΟ 26

 ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συστήνεται Πειθαρχική Επιτροπή της οποίας τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες, ο τρόπος λειτουργίας και οι διαδικασίες θα καθορίζονται με κανονισμούς που θεσπίζονται από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ.

Λευκωσία την 14η Φεβρουαρίου, 1997

Σημείωση: Το παρών Καταστατικό έχει τροποποιηθεί από Καταστατικές Συνελεύσεις, οι οποίες είχαν συνέλθει για το σκοπό αυτό στις 24.04.1986, 13.01.1989, 29.06.1996, 21.08.1996, 16.12.1997, 06.06.2001, 17.11.2003, 29.05.2013 και 27.01.2016.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

 ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ-ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΙΤΛΟΣ

Οι παρόντες κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι κανονισμοί για την Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Στους παρόντες κανονισμούς, εκτός εάν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο, οι πιο κάτω ορισμοί έχουν την εξής έννοια:

«Επιτροπή», σημαίνει την Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

«Αθλητικό Παράπτωμα», σημαίνει οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη η οποία αντίκειται προς το Καταστατικό του Σ.Δ.Κ., τους ισχύοντες αθλητικούς κανονισμούς στην Κύπρο, τους διεθνείς κανόνες ή κανονισμούς ή τη διεθνή δεοντολογία, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αντιαθλητικής συμπεριφοράς ή ενέργειας.

«Διαιτητής», σημαίνει οποιοδήποτε μέλος του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου.

«Ενδιαφερόμενο Μέρος» ή «Μέρος», σημαίνει την αρχή ή το όργανο το οποίο προβαίνει σε καταγγελία, ή το διαιτητή ο οποίος καταγγέλθηκε ανάλογα με την περίπτωση.

«Υπόθεση», σημαίνει οποιαδήποτε καταγγελία που έχει γίνει εναντίον διαιτητή.

«Σύνδεσμος», σημαίνει το Σύνδεσμο Διαιτητών Κύπρου.

ΑΡΘΡΟ 3

 ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1.  Η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας αποτελείται από 5 (πέντε) μέλη, τα οποία διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου.

2. Τα μέλη της Επιτροπής δεν είναι διαιτητές εν ενεργεία, ούτε μέλη του Δ.Σ. του Κ.Ο.Α., της Κ.Ο.Π. ή του Συνδέσμου.

3. Η Επιτροπή θα εκλέγει, μεταξύ των μελών της, τον Πρόεδρο της σε συνεδρία που θα συγκαλείται για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. του Συνδέσμου, αμέσως μετά τον διορισμό της.

4. Η θητεία της Επιτροπής είναι 3 (τρία) χρόνια.

5. Κανενός μέλους της Επιτροπής ανακαλείται ο διορισμός πριν από την κανονική λήξη της θητείας του, εκτός εάν παραιτηθεί.

6. Μέλος της Επιτροπής το οποίο απουσιάζει αδικαιολόγητα για 2 (δύο) συνεχόμενες συνεδρίες εκπίπτει του αξιώματος του.

7. Σε περίπτωση παραίτησης ή έκπτωσης μέλους ή μελών της Επιτροπής, το Δ.Σ., διορίζει νέο ή νέα μέλη για το υπόλοιπο της θητείας της Επιτροπής.

8. Η Επιτροπή είναι σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστο 3 (τρία) μέλη.

9. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ή σε περίπτωση απουσίας του, ο Προεδρεύων προεδρεύει των συνεδριάσεων της Επιτροπής.

ΑΡΘΡΟ 4

 ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

1. Η Π.Ε.Δ. επιλαμβάνεται και εξετάζει, καταγγελίες εναντίον Διαιτητών για οποιοδήποτε Αθλητικό Παράπτωμα, πράξη ή παράλειψη, που αντίκειται στο Καταστατικό του Σ.Δ.Κ., τους ισχύοντες αθλητικούς κανονισμούς στην Κύπρο, τις αποφάσεις των αρμοδίων αθλητικών οργάνων ή τους διεθνείς κανόνες ή κανονισμούς ή τη διεθνή αθλητική δεοντολογία, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε αντιαθλητικής συμπεριφοράς ή ενέργειας.

2. Η Π.Ε.Δ. μπορεί να επιβάλλει τις πιο κάτω ποινές:

      (α) Αυστηρή παρατήρηση.

     (β) Πρόστιμο το οποίο δεν θα υπερβαίνει το ποσό των ΕΥΡΩ 341,72 (Λ.Κ. 200.00).

     (γ)  Προσωρινή διαγραφή μέχρι δύο χρόνια κατά τη διάρκεια της οποίας δεν  θα απαλλάσσεται                 των  οικονομικών του υποχρεώσεων.

      (δ) Διαγραφή.

      (ε) Συνδυασμό των πιο πάνω ποινών.

3. Οι αποφάσεις της Π.Ε.Δ. μπορούν, να προσβληθούν με έφεση ενώπιον της Ανώτατης Δικαστικής Επιτροπής Αθλητισμού, μέσα σε 8 (οκτώ) μέρες από την κοινοποίηση της απόφασης, η οποία προσβάλλεται με έφεση.

4. Η Π.Ε.Δ. θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη γρήγορη εκδίκαση, κάθε υπόθεσης η οποία παραπέμπεται σ’  αυτή, οποιασδήποτε φύσεως και αν είναι αυτή και αν περατώνεται τουλάχιστον 20 (είκοσι) μέρες από την ημερομηνία της παραπομπής.

5. Για τις συνεδρίες της η Π.Ε.Δ. τηρεί πρακτικά, τα οποία κοινοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Δ.Κ.

6. Η Π.Ε.Δ. επιλαμβάνεται και εξετάζει καταγγελίες εναντίον διαιτητών αυτεπάγγελτα ή από το Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ. ή μέσω του Δ.Σ. από τα πιο κάτω αθλητικά όργανα:

  (α) Από το Δ.Σ. του Κ.Ο.Α.

  (β) Από το Δ.Σ. της Κ.Ο.Π. ή την Επιτροπή Διαιτησίας της Κ.Ο.Π.

  (γ) Οποιουδήποτε σωματείου, το οποίο υπάγεται στην Κ.Ο.Π. ή άλλη Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία                στην Κύπρο.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

1. Η διαδικασία εκδίκασης υπόθεσης αρχίζει με την καταχώρηση στη Γραμματεία του Συνδέσμου γραπτής καταγγελίας, η οποία υπογράφεται από αξιωματούχο ή από νόμιμο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του οργάνου που καταγγέλλει, η οποία περιλαμβάνει σαφή περιγραφή του ισχυριζόμενου παραπτώματος και όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τα γεγονότα.

2. Η καταγγελία υποβάλλεται στην Π.Ε.Δ., μέσα σε 20 (είκοσι) μέρες από την ημερομηνία της ισχυριζόμενης διάπραξης του αδικήματος.

Νοείται ότι, σε περίπτωση αυτεπάγγελτης καταγγελίας ή καταγγελίας από το Δ.Σ. του Συνδέσμου ή σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Π.Ε.Δ. μπορεί να εξετάσει καταγγελία και μετά την παρέλευση των 20 (είκοσι) ημερών.

3. Σε περίπτωση καταγγελίας εναντίον διαιτητή, από σωματείο, μέσω του Δ.Σ. του Σ.Δ.Κ. το σωματείο καταθέτει μαζί με την καταγγελία στη Γραμματεία του Συνδέσμου παράβολο, όπως πιο κάτω:

(β) ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

 

Ειδοποιήστε ότι η Πειθαρχική Επιτροπή Διαιτησίας θα εξετάσει την υπόθεση σε σχέση με την καταγγελία σας ημερομηνίας ———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–Εναντίον του Διαιτητή——————————————————————————————————————————————————————————————————-

σε σχέση με———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Ορίζεται την———————————,ημέρα——————————————————-και ώρα————————-στο—————————————————————————————————————————————————————————————————————————–και καλείστε να παρουσιασθείτε.

 

 Λευκωσία,——————————————————

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Π.Ε.Δ.

Σημ.:- Οι παρόντες κανονισμοί έχουν εγκριθεί από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Διαιτητών Κύπρου, σε συνεδρία του την 3η Φεβρουαρίου 1998.